Postup při koupi

Ústní rezervace

Ústní rezervace je nezávazná a sjednává se na dobu pěti pracovních dnů. V této lhůtě je nezbytné potvrdit svůj zájem o koupi nemovitosti podpisem Rezervační smlouvy. Podmínkou této rezervace je uvedení jména a kontaktních údajů zájemce. Pokud projeví zájem o rezervaci více zájemců najednou, budou vedeni v evidenci v pořadí, v jakém kontaktovali prodejce.

Písemná rezervace

Písemná rezervace je závazná, tzn., že pokud klient z vlastní vůle odstoupí, rezervační poplatek propadá jako náhrada nákladů. Závazná rezervace vznikne podpisem Rezervační smlouvy. Rezervační poplatek činí 3% z ceny nemovitosti a je součástí celkové kupní ceny. Zároveň je součástí první zálohy podle splátkového harmonogramu, který je obsažen ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě. Rezervační poplatek klient hradí do pěti dnů od podpisu Rezervační smlouvy na číslo účtu, které je uvedeno v záhlaví Rezervační smlouvy, variabilním symbolem je číslo smlouvy.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě

Do třiceti pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy je s klientem projednána a podepsána Smlouva o budoucí kupní smlouvě, která upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a prodávajícím. Je zde blíže specifikována prodávaná nemovitost, stanoveny platební podmínky a popsány jednotlivé fáze koupě. Do pěti dnů od podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě klient provede platbu druhé zálohy ve výši 30 %. Další platby jsou hrazeny podle platebního harmonogramu v závislosti na dokončení jednotlivých fází výstavby.

Kupní smlouva

Po dokončení stavby, po kolaudaci a po přidělení čísla popisného je možné přistoupit k podpisu Kupní smlouvy (KS) a návrhu na vklad KS do příslušného katastru nemovitostí. KS přesně specifikuje předmět převodu a jeho cenu. Klient před podpisem KS a předáním bytu k užívání uhradí poslední část kupní ceny podle splátkového harmonogramu. Podáním návrhu na vklad KS se na katastrálním úřadě zapíše změna vlastnictví bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku. Po zápisu bytových jednotek v katastru nemovitostí vznikne ze zákona Společenství vlastníků jednotek, jehož členem se nový vlastník ze zákona stává. Pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu a trvalá údržba se řeší v rámci Společenství vlastníků.

Ing. Miroslav Padyšák
Tel.: 604 600 500
E-mail: padysak@dbest.cz